آموزش تعویض فیلترهای 5 و 6 تصفیه آب خانگی پست کربن ومینرال :

باید بدانید که زمان تعویض این فیلتر ها در تصفیه آب , مصرف خانگی یک سال و مصرف اداری حدود 8 الی 10 ماه میباشد.

برای آشنایی بیشتر با فیلتر های پست کربن و مینرال کلیک کنید.

نحوه تعویض :

ابتدا شیر مخزن تصفیه آب را می بندیم.

سپس شلنگهایی  که به فیلترها وصل شده را جدا میکنیم این شلنگ ها در دستگاه های تصفیه آب به دو صورت فتینگی ومهره ای میباشد.

بعد از آن زانویی ویا مهره هایی  که به فیلترها متصل بوده جدا میکنیم و به آنها تفلن زده و به فیلتر های جدید متصل میکنیم. دقت کنید که زیاد زانویی ومهره ها رو سفت نکنید که داخل فیلتر نشکنند.

سپس شلنگهارو متصل کرده و مطمئن شوید که خوب آبندی شده باشند و همچنین از وردی و خروجی های شلنگها اطمینان حاصل کنید که به این ترتیب باشد .

شلنگ مخزن به ورودی فیلتر پست کربن ,خروجی پست کربن به ورودی فیلتر مینرال و خروجی مینرال به شلنگ شیر برداشت.

اگر تصفیه آب شما فیلتر قلیایی و یا UV دارد بعداز فیلتر مینرال به قلیایی ویا UV متصل میشود.

Comments are closed.