شیر برقی تصفیه آب خانگی

شیر برقی ونقش آن در تصفیه آبهای خانگی :

هنگامی گه دستگاه تصفیه آب به هر علتی خاموش باشد آب فشار لازم برای عبور از ممبرین دستگاه تصفیه آب را ندارد لذا آب وارد خروجی فاضلاب ممبرین  تصفیه آب شده و حدر میرود.

به همین علت در دستگاه تصفیه آب از شیر برقی یا چهارراهی استفاده می شود که جلوی حدر رفت آب گرفته شود.

شیرهای برقی دونوع هستند :

1.درحالت معمولی باز هستندو هنگامی که جریان الکتریکی برقرار میشود بسته میشود .(Normally Open)

2.در حالت معمولی بسته هستند هنگامی که جریان الکتریکی برقرار میشود باز میشود.(Normally Closed)

شیربرقی به کار رفته دردستگاه تصفیه آب از نوع دوم NC میباشد.

بنابراین هنگامی که جریان الکتریکی در دستگاه تصفیه آب قطع باشد شیر برقی از حدر رفت آب جلوگیری میکند.

مزایای شیربرقی نصبت  چهارراهی در دستگاه تصفیه آب :

عمل قطع و وصل آب در چهارراهی توسط یک واشر لاستیکی انجام میگیرد.

لذا اگر ابن واشر به هرعلتی سوراخ شود آب تصفیه شده با آب شهر مخلوت شده وکیفیت آب را کم میکند.

با افزایش فشار در هنگام شب و همچنین وجود پمپ آبهای آپارتمانها احتمال  حدر رفت دائمی آب در چهار راهی بیشتر میشود.

Comments are closed.