لوپرشرتصفیه آب تصفیه آب خانگی

لوپرشر تصفیه آب :

این قطعه در تمام تصفیه آب های خانگی بکار میرود که عمل کرد آن به شرح زیر است.

سیستم تصفیه آب کلا با فشار آب عمل میکند.

لوپرشر برای این در تصفیه آب به کا رمیرود که فشار آب کم ویا آب قطع میشود این قطعه پمپ تصفیه آب را خاموش میکند.

علت این امر این است که پمپ تصفیه آب بی جهت کار نکند تا کلگی پمپ ویا خود پمپ تصفیه آب خشک کار نکرده و خراب نشود.

Comments are closed.